Szabadító imák

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

A Szabadulás Rózsafüzére

Miből is áll ez a rózsafüzér?

- egy bibliai vers aktualizálva (a nagy szemekre)
- Jézus, könyörülj / gyógyítsd meg / mentsd meg / szabadítsd meg (kis szemekre)
- Salve Regina a végén.

A szabadulás rózsafüzére az Apostoli Hitvallással kezdődik és az Üdvözlégy, Királynővel zárul.

Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.

A Miatyánk helyett (a nagy szemekre) Isten szavát imádkozzuk:
"Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek."
(Jn 8,36)

Például, ha saját magamért imádkozom, azt mondom: (a rózsafüzér nagy szemeire): Ha Jézus megszabadít, akkor valóban szabad leszek. Ha a családomért imádkozom, azt mondom: Ha Jézus megszabadítja a családomat, akkor a családom valóban szabad lesz. Isten szava az, amit kijelentünk.

Az Üdvözlégy, Mária helyén (mindegyik kis szemre) ezeket imádkozzuk:

Jézus, könyörülj rajtam!
Jézus, gyógyíts meg engem!
Jézus, ments meg engem!
Jézus, szabadíts meg engem!

Ha a családodért imádkozol, akkor mindegyik kis szemre ezt kell mondani:

Jézus, könyörülj a családomon!
Jézus, gyógyítsd meg a családomat!
Jézus, mentsd meg a családomat!
Jézus, szabadítsd meg a családomat!

És a nagy szemekre:

Ha Jézus megszabadítja a családomat, akkor a családom valóban szabad lesz.

Ha egy adott személyért imádkozol, például Józsefért, ezt tegyed.
A rózsafüzér nagy szemeire mondjad a következőt:

Ha Jézus megszabadítja Józsefet, akkor József valóban szabad lesz.

Mindegyik kis szemre pedig:
Jézus, könyörülj Józsefen! Jézus, gyógyítsd meg Józsefet!
Jézus, mentsd meg Józsefet!
Jézus, szabadítsd meg Józsefet!

Miután befejezed a teljes szabadulás rózsafüzérét, adj hálát Jézusnak az áldásokért, melyekkel elhalmozott téged és azokat, akikért közbenjársz. Könnyű, nem? A szabadulás rózsafüzére végén meglátod Isten kegyelmének hatásait magadban, a családodban vagy azok életében, akikért imádkozol. A mennyei Atya küldi a gyógyulást, az üdvözülést és a szabadulást.

Jézus meghallgatja szándékaidat. Bizonyos lehetsz, hogy Jézus meghallja kérelmedet és válaszol fohászodra, mivel a Biblia azt mondja, hogy az Ige nem tér vissza Istenhez anélkül, hogy ne hozna gyümölcsöt (vö. íz 55,11). Amikor kinyilvánítod Isten igéjét hittel és megbánod bűneidet azzal, hogy elmondod: -Jézus, könyörülj rajtam! -Jézus megváltó vérének és igéjének nagy győzelme nyilvánvalóvá válik a te életedben és azok életében, akikért imádkozol. Az élő Jézus fog téged gyógyítani, megmenteni és megszabadítani!

Mi valóban hiszünk ebben, mert Isten hűségesen teljesíti ígéreteit, megtartja szavát (vö. Jer 1,12b).
Imádkozzunk:
Uram, Jézus, megbocsátást kérünk minden bűnünkre. Kérjük a Te nevedben, hogy Isten, az Atya küldje el nekünk Szentlelkét, töltse be szívünket a Te igéd kinyilvánításának ajándékával, a szabadulás rózsafüzére által. Kérünk, Úrjézus, hogy a Te hatalmad nyilvánuljon meg a mi életünkben és Te tégy csodákat és gyógyulásokat ezen hitbéli ima által, ami nem több, mint a Te igéd kinyilvánítása.
Ámen. Alleluja!
Apostoli Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.


* * *

Üdvözlégy Királynő
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.